Privacyverklaring

Privacyverklaring GRASP Advocatuur B.V.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Grasp Advocatuur B.V., gevestigd aan het Weena 730 B (Office 10.06) te 3014 DA Rotterdam, treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.
 2. Grasp Advocatuur B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Grasp Advocatuur B.V. verwerkt.

Artikel 2 – Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 1. Grasp Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Grasp Advocatuur B.V. veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Grasp Advocatuur B.V.

Artikel 3 – Doel verwerking persoonsgegevens

 1. Grasp Advocatuur B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  – het bijhouden van een klantenbestand;
  – het verlenen van juridische diensten;
  – het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  – innen van declaraties;
  – advisering, bemiddeling en verwijzing;
  – voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  – marketing- en communicatie activiteiten;
  – werving en selectie (sollicitatie).

Artikel 4 – Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 1. Grasp Advocatuur B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  – persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact opneemt met Grasp Advocatuur B.V.;
  – persoonsgegevens die Grasp Advocatuur B.V. verwerkt wanneer u een (potentiële) cliënt bent;
  – persoonsgegevens die Grasp Advocatuur B.V. ontvangt of genereert via de website www.grasp.nl en via nieuwsbrieven of uitnodigingen per e-mail;
  – persoonsgegevens die Grasp Advocatuur B.V. verwerkt in het kader van haar werkzaamheden;
  – persoonsgegevens uit openbare bronnen.
 2. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Grasp Advocatuur B.V., omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Artikel 5 – Grondslag verwerking persoonsgegevens

 1. Grasp Advocatuur B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  – wettelijke verplichting;
  – uitvoering van een overeenkomst;
  – verkregen toestemming van betrokkene(n);
  – gerechtvaardigd belang.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Grasp Advocatuur B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Grasp Advocatuur B.V., zoals een IT- leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 2. Daarnaast kan Grasp Advocatuur B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 3. Met de derde partij die namens en in opdracht van Grasp Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Grasp Advocatuur B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Artikel 7 – Beveiliging persoonsgegevens

 1. Grasp Advocatuur B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Grasp Advocatuur B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Grasp Advocatuur B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 8 – Bewaartermijn persoonsgegevens

 1. Grasp Advocatuur B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Artikel 9 – Privacy rechten van betrokkenen

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
 2. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Grasp Advocatuur B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
 3. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Grasp Advocatuur B.V.
  Weena 730 B (Office 10.06)
  3014 DA Rotterdam
  e. hello@grasp.nl
 4. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Grasp Advocatuur B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Artikel 10 – Gebruik social media

 1. Op www.grasp.nl, de website van Grasp Advocatuur B.V. zijn mogelijk knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Grasp Advocatuur B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Artikel 11 – Statistieken en cookies

 1. Grasp Advocatuur B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Grasp Advocatuur B.V. verkocht aan derden.;
 2. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Grasp Advocatuur B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Grasp Advocatuur B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
 3. De website van Grasp Advocatuur B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Grasp Advocatuur B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Grasp Advocatuur B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 4. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom- post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 5. Op de website biedt Grasp Advocatuur B.V. mogelijk een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Grasp Advocatuur B.V. is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Grasp Advocatuur B.V. dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Artikel 12 – Aanpassing privacyverklaring

 1. Grasp Advocatuur B.V. heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Artikel 13 – Vragen en Contact

 1. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
  Grasp Advocatuur B.V.
  Weena 730 B (Office 10.06)
  3014 DA Rotterdam
  e. hello@grasp.nl

 

Versie januari 2022